Jungova typológia osobnosti

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychológ a zakladateľ analytickej psychológie, ponúkol komplexný pohľad na ľudskú psychiku, ktorý zahŕňa archetypálne vzory a teóriu typov osobnosti. Jeho práca, ktorá preniká do hĺbky nevedomia, nám poskytuje lepšie porozumenie sebe samým a našim vzťahom s okolím.

Čo je Jungova typológia?

Jungova typológia je metóda na definovanie psychologickej orientácie človeka. V roku 1912 švajčiarsky psychoanalytik Carl Gustav Jung teoretizoval, že správanie nie je náhodné, ale skôr výsledok toho, ako ľudia prijímajú a kategorizujú informácie a potom z nich vyvodzujú závery. Podľa tejto teórie sú ľudia predisponovaní k jednému z dvoch všeobecných typov postojov - extrovert (E) alebo introvert (I) - a tiež spadajú pod určité osobnostné vzorce vybudované okolo štyroch hlavných psychologických funkcií, ktoré má a využíva každý. 

Tieto funkcie sú:

 • Senzorika (S): Zmyslové vnímanie je funkcia vnímania, čo znamená, že vnemy prijímame do vedomia, namiesto toho, aby sme sa o ne museli snažiť. V Jungovej typológii bývajú ľudia s typom senzoriky praktickí alebo realistickí myslitelia, pretože svoje vnímanie zakladajú na tom, čo môžu pozorovať.
 • Intúcia (N): Intuícia je ďalšia funkcia vnímania, ktorá vychádza z nevedomia. Intuitíve typy sú opakom senzorných typov, pretože svoje vnímanie zakladajú na abstraktných myšlienkach, ktoré pramenia z akejsi formy inštinktu.
 • Myslenie (T): Myslenie je racionálna alebo posudzovacia funkcia, ktorá zahŕňa spájanie myšlienok. Jung rozlišoval medzi aktívnym myslením, pri ktorom človek vedome riadi svoje myšlienky, a neaktívnym myslením, ktoré je pasívnou formou.
 • Cit (F): Cit je racionálna alebo posudzovacia funkcia, ktorá sa týka hodnotenia ľudí alebo vecí s ohľadom na ich hodnotu pre nás. Nie je to to isté ako emócia, ktorú Jung nazval "afekt" a považoval ju za neracionálnu, kontaminujúcu funkciu.

Na základe vyššie uvedených pojmov Jung dospel k záveru, že jednotlivcov možno kategorizovať podľa preferencií alebo „dichotómií“, konkrétne týchto:

 • Extroverzia (E) vs. Introverzia (I)
 • Senzorika (S) vs. Intuícia (N)
 • Myslenie (T) vs. Cit (F)

V roku 1980 Isabel Briggs-Myersová, ktorá vyvinula osobnostný test známy ako Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), pridala štvrtú dichotómiu - posudzovanie (J) versus vnímanie (P). Posudzovanie znamená, že človek organizuje svoje životné udalosti a spravidla sa drží svojich plánov. Vnímanie znamená, že majú tendenciu improvizovať a skúmať alternatívne možnosti. Nejde o hĺbkový psychologický model, ale vedie k užitočným poznatkom v takých oblastiach, ako je výchova detí, vzdelávanie a manažment.

16 Jungových typov osobností

Pôvodný model Jungovej typológie definoval osem typov osobnosti reprezentovaných dvojpísmennými skratkami, pričom prvé písmeno označovalo preferenciu všeobecného postoja a druhé psychologickú funkciu. Tieto pôvodné typy osobnosti boli:

 • Extrovertná senzorika (ES)
 • Extrovertná intuícia (EN)
 • Extrovertné myslenie (ET)
 • Extrovertný cit (EF)
 • Introvertná senzorika (IS)
 • Introvertná intuícia (IN)
 • Introvertné myslenie (IT)
 • Introvertný cit (IF)

Po pridaní dichotómie posudzovanie vs. vnímanie sa počet preferencií zvýšil na 16. Aktualizovaný zoznam preferencií používa štvorpísmenové skratky. Prvé písmeno zodpovedá všeobecnému postoju, druhé preferencii v dichotómii senzorika-intuícia, tretie preferencii v kategórii myslenie-cit a štvrté dvojici posudzovanie-vnímanie. 

 1. Extrovert, senzorika, myslenie, posudzovanie (ESTJ): Riaditeľ - Tento typ osobnosti sa vyznačuje asertivitou, iniciatívnosťou a zanietením pre dodržiavanie pravidiel alebo tradičných rolí.
 2. Introvert, senzorika, myslenie, posudzovanie (ISTJ): Inšpektor - Jedinci s týmto typom osobnosti bývajú praktickí, organizovaní, oddaní a tradiční.
 3. Extrovert, intuícia, myslenie, posudzovanie (ENTJ): Veliteľ - ENTJ sú často sebavedomí a priami ľudia. Vďaka svojej schopnosti vymýšľať a realizovať plány bývajú dobrými lídrami.
 4. Introvert, intuícia, myslenie, posudzovanie (INTJ): Architekt - Osobnosť typu INTJ je nielen analytická, ale aj kreatívna.
 5. Extrovert, senzorika, myslenie, vnímanie (ESTP): Presviedčač - ESTP sú spoločenskí a orientovaní na prítomný okamih. Dokážu rýchlo rozhodovať, hoci môžu byť aj vrtkaví.
 6. Introvert, senzorika, myslenie, vnímanie (ISTP): Remeselník - Ľudia s týmto typom osobnosti sú rezervovaní, nezávislí, cieľavedomí a objektívni, no zároveň ochotní skúšať nové skúsenosti.
 7. Extrovert, intuícia, myslenie, vnímanie (ENTP): Debatér - ENTP majú sklon k diskusiám o myšlienkach. Často prichádzajú s novými nápadmi a púšťajú sa do nových projektov, aj keď ešte nedokončili tie predchádzajúce.
 8. Introvert, intuícia, myslenie, vnímanie (INTP): Mysliteľ - Tichá zamyslenosť a vysoká schopnosť sebareflexie sú charakteristické pre typ osobnosti INTP. Takíto jedinci sú často zruční vo vymýšľaní nových riešení založených na logike a analýze.
 9. Extrovert, senzorika, cit, posudzovanie (ESFJ): Opatrovník - Tento typ osobnosti je naladený na potreby druhých a rád pomáha.
 10. Introvert, senzorika, cit, posudzovanie (ISFJ): Ochranca - ISFJ jedinci sa vyznačujú starostlivosťou, súcitom a citlivosťou. Bývajú veľmi všímaví a emocionálne inteligentní, hoci môžu mať problémy s vyjadrením vlastných pocitov druhým.
 11. Extrovert, intuícia, cit, posudzovanie (ENFJ): Darca - ENFJ sú chápaví, podporujúci a nezištní ľudia, ktorí často spájajú rôznorodé skupiny ľudí.
 12. Introvert, intuícia, cit, posudzovanie (INFJ): Zástanca - Osobnosť INFJ je orientovaná na logiku aj emócie. Svoj súcit a idealizmus dokáže premeniť na činy na dosiahnutie svojich cieľov.
 13. Extrovert, senzorika, cit, vnímanie (ESFP): Performer - ESFP žijú prítomným okamihom a tešia sa pozornosti. Sú spontánni, ale aj pragmatickí a vynaliezaví.
 14. Introvert, senzorika, cit, vnímanie (ISFP): Umelec - Ak máte osobnosť ISFP, pravdepodobne ste rezervovaní a nezávislí, no zároveň všímateľní k detailom a máte zmysel pre estetično.
 15. Extrovert, intuícia, cit, vnímanie (ENFP): Šampión - ENFP mávajú silné leaderské schopnosti, kreatívne myslenie a zručnosti v riešení problémov.
 16. Introvert, intuícia, cit, vnímanie (INFP):  Mediátor - Osobnosť typu INFP je empatická a hnaná záujmami druhých ľudí, vďaka čomu býva často účinným hovorcom alebo sprostredkovateľom.

Hoci MBTI čelí kritike za nedostatočnú empirickú podporu a nízku retestovú spoľahlivosť, stále sa používa v niektorých kontextoch, kde môže slúžiť ako užitočný nástroj na sebareflexiu a diskusiu o osobnostných preferenciách.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.