Osobnosť

Osobnosť je komplexný súbor charakteristík, ktoré definujú jedinečnosť človeka. Zahŕňa myšlienky, emócie, správanie, postoje, hodnoty a motiváciu. Osobnosť ovplyvňuje rôzne aspekty života, ako sú medziľudské vzťahy, práca, štúdium a záujmy.

Zaujímavá definícia osobnosti je podľa psychológa Alfreda Adlera, ktorá hovorí o osobnosti ako o životnom štýle človeka. Nie v zmysle napr. zdravého životného štýlu, ako to poznáme z hovorovej reči, ale v zmysle všetkých presvedčení, ktoré si človek utvára - o sebe, o svete, o iných ľuďoch - mužoch, či ženách.

Teórie osobnosti

Existuje mnoho teórií osobnosti, ktoré sa snažia vysvetliť, ako sa osobnosť formuje a ako funguje. Medzi najznámejšie teórie patria:

 • Psychodynamická teória: Táto teória sa zameriava na nevedomé procesy, ktoré ovplyvňujú osobnosť.
 • Behaviorálna teória: Táto teória sa zameriava na to, ako sa osobnosť formuje prostredníctvom učenia.
 • Humanistická teória: Táto teória sa zameriava na vrodenú tendenciu človeka k rastu a sebarealizácii.

Faktory ovplyvňujúce osobnosť

Na osobnosť vplýva viacero faktorov, ako sú:

 • Genetika: Genetické faktory ovplyvňujú temperament a vrodené dispozície človeka.
 • Okolie: Prostredie, v ktorom človek vyrastá, má významný vplyv na jeho osobnosť.
 • Rodina: Rodina je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú osobnosť človeka.
 • Skúsenosti: Životné skúsenosti formujú a ovplyvňujú osobnosť človeka.

Typy osobnosti

Neexistuje jeden univerzálny typ osobnosti. Ľudia sa líšia v rôznych aspektoch osobnosti, ako sú:

 • Introvertnosť vs. extrovertnosť: Introverti preferujú samotu a pokoj, zatiaľ čo extroverti preferujú spoločnosť a aktivitu.
 • Svedomitosť vs. impulzívnosť: Svedomití ľudia sú zodpovední a plánovaní, zatiaľ čo impulzívni ľudia sú spontánni a nezávislí.
 • Emocionálna stabilita vs. neuroticizmus: Emocionálne stabilní ľudia sú odolní voči stresu, zatiaľ čo neurotickí ľudia sú náchylní k úzkosti a depresii.

Význam osobnosti

Osobnosť hrá dôležitú úlohu v rôznych aspektoch života, ako sú:

 • Medziľudské vzťahy: Osobnosť ovplyvňuje to, ako budujeme a udržiavame medziľudské vzťahy.
 • Práca: Osobnosť ovplyvňuje to, akú prácu si vyberieme a ako v nej uspejeme.
 • Štúdium: Osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učíme a aké výsledky dosahujeme v štúdiu.
 • Záujmy: Osobnosť ovplyvňuje to, aké záujmy a aktivity máme.

Tak ako sa správame v medziľudských vzťahoch, pracujeme v práci, aký máme postoj k štúdiu, je dané našou osobnosťou. Treba, ale vždy riešiť to, čo u človeka akoby prevláda v jeho rozhodnutiach, čo uňho prevláda v jeho rozhodnutiach, čo uňho prevláda pri rozhodovaní – a to je zaujimavé riešiť v terapii, z akého presvedčenia urobil človek aké rozhodnutie. 

Osobnosť je komplexný a dynamický fenomén, ktorý sa neustále vyvíja. Pochopenie nás, toho aký sme, sebapoznanie je ako proces spoznania samého seba. 

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.