Xenofóbia

Xenofóbia je strach z cudzincov, nenávisť voči nim, alebo predsudky voči ľuďom z iných kultúr, národností, etník, alebo rás. Prejavuje sa rôznymi spôsobmi, od diskriminácie a ponižovania až po násilie a genocídu.

Xenofóbia je komplexný fenomén s rôznymi psychologickými faktormi:

 • Strach z neznámeho: Ľudia sa prirodzene obávajú neznámych vecí a ľudí, ktorých kultúru a zvyky nerozumejú. Tento strach môže byť zhoršený nedostatkom informácií a stereotypov o cudzincoch.
 • Skupinová dynamika: Ľudia sa prirodzene zoskupujú s tými, s ktorými sa cítia komfortne a zdieľajú podobné hodnoty. V tomto kontexte sa "my" môže stavať proti "nim", čo môže viesť k predsudkom a xenofóbii.
 • Autoritatívna osobnosť: Ľudia s autoritatívnou osobnosťou sa vyznačujú rigidným myslením, neochotou akceptovať rozdiely a silnou potrebou poriadku a kontroly. To ich môže predisponovať k xenofóbii.
 • Nízka sebaúcta: Ľudia s nízkou sebaúctou sa cítia ohrození a neistí. Môžu kompenzovať tieto pocity tým, že sa vyvyšujú nad inými, napríklad nad cudzincami.
 • Trauma a predsudky: Ľudia, ktorí zažili traumu alebo boli vystavení predsudkom, ich s väčšou pravdepodobnosťou prenášajú na iných, čím prispievajú k šíreniu xenofóbie.

Xenofóbia má mnoho negatívnych psychologických dôsledkov, ako napríklad:

 • Úzkosť a strach: Cudzinci sa v xenofóbnej spoločnosti cítia ohrození a ostražití. Môžu trpieť úzkosťou, strachom a depresiou.
 • Diskriminácia a sociálne vylúčenie: Xenofóbia vedie k diskriminácii v oblasti vzdelávania, zamestnávania, bývania, a zdravotnej starostlivosti. Cudzinci sa tak cítia vylúčení zo spoločnosti.
 • Násilie a nenávistné prejavy: Xenofóbia môže vyústiť do násilia, napadnutia, a pogromov. Cudzinci sa tak stávajú obeťami nenávistných trestných činov.
 • Psychická trauma: Xenofóbia môže u cudzincov viesť k psychickej traume, ktorá môže mať dlhodobé následky na ich duševné zdravie.

Boj proti xenofóbii si vyžaduje komplexný prístup na psychologickej aj spoločenskej úrovni:

 • Psychoterapia: Psychoterapia môže pomôcť ľuďom s xenofóbnymi postojmi spoznať a prekonať svoje strachy a predsudky.
 • Vzdelávanie a osveta: Je dôležité šíriť informácie o rôznych kultúrach a národnostiach a bojovať proti stereotypom.
 • Podpora inkluzivity a tolerancie: Je dôležité budovať spoločnosť, ktorá je inkluzívna a tolerantná voči rôznorodosti.
 • Právne predpisy: Je dôležité mať zákony, ktoré chránia menšiny pred diskrimináciou a násilím.

Xenofóbia je komplexný fenomén s vážnymi psychologickými dôsledkami. Boj proti xenofóbii si vyžaduje multidisciplinárny prístup a úsilie na individuálnej, spoločenskej a politickej úrovni.

Dôležité upozornenie:

Tento text nenahrádza odbornú literatúru ani rady lekára alebo terapeuta. Informácie v ňom obsiahnuté sú zovšeobecnené a nemusia sa vzťahovať na každého. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia, obráťte sa na jedného z našich psychológov.

Ďalšie pojmy o psychológii

Nájdi si psychológa pre seba

Psychológovia
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.